Kameraövervakning: Så fungerar det

mar 31, 2016 | Artikel Estate Magazine

SFK Estate Magazine reder ut fördelarna och nackdelarna med kameraövervakning. Vi berättar också vad du som fastighetsägare ska tänka på innan övervakningsutrustning installeras.
Kameraövervakning kan öka tryggheten, förhindra olyckor och förebygga brott. Övervakning vid alla typer av platser ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med hänsyn till enskilda personer. Det viktiga är att ha koll på när tillstånd behövs och när det räcker med att göra en anmälan till länsstyrelsen.
Kameraövervakningslagen reglerar
Kameraövervakningslagen reglerar kameraövervakning av både platser dit allmänheten har tillträde och platser dit allmänheten inte har tillträde. Huvudregeln är att det krävs tillstånd för kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde, men ibland räcker det med endast en anmälan enligt Datainspektionen.
Kameraövervakning på platser dit allmänheten inte når behöver enligt Datainspektionen inget tillstånd. Dock måste fastighetsägare kontrollera att övervakningen är tillåten. Antingen ska de som övervakas lämna sitt samtycke eller så ska övervakningen ske efter att man tillämpat överviktsprincipen. Den innebär att kameraövervakning får ske om vikten av att förebygga, utreda och avslöja brott och förhindra olyckor väger tyngre än enskildas intresse av att inte bli övervakade. Övervakningen får då endast ske för särskilda och berättigade ändamål, ändamålen med övervakningen ska dokumenteras och övervakningen ska inte ske i större omfattning än vad som behövs för att tillgodose ändamålen med övervakningen.
Ansök hos länsstyrelsen
Tillstånd till kameraövervakning behövs om man avser att övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. I detta sammanhang är det ointressant om platsen är ett offentligt eller privat område enligt länsstyrelsen. Områden som inte anses upplåtna för allmänheten är till exempel trappuppgångar i flerfamiljshus.
Ansökning eller anmälan om att få kameraövervaka görs via blanketter som finns på länsstyrelsens hemsida. Där finns också information om kostnader. Krävs det tillstånd på platsen du vill övervaka får ingen utrustning sättas upp innan länsstyrelsen gett tillstånd. På platser där det räcker med att göra en anmälan får utrustning sättas upp först efter att anmälan har blivit registrerad hos länsstyrelsen. Reglerna gäller även om utrustningen av avstängd.
Kameraövervakningslagen
Kameraövervakningslagen (2013:460) började gälla den 1 juli 2013 och ersatte då lagen om allmän kameraövervakning samt den del av personuppgiftslagen som avsåg kameraövervakning. Syftet med lagen enligt länsstyrelsen är att med hjälp av kameraövervakning förhindra, utreda eller avslöja brott samt att förebygga olyckor. Samtidigt ger lagen regler som ska säkerställa att integritetsskyddet är tillfredsställande. Har man blivit kränkt av kameraövervakning i strid med lagen reglerar den även möjligheten till att få skadestånd.
Inspelning av bilder och ljud vid kameraövervakning
Att spela in bilder eller avlyssna eller ta upp ljud anses öka riskerna för intrång i enskildas personliga integritet. Därför måste den som vill spela in bilder och ljud kunna visa att det finns ett behov av att göra det, till exempel om platsen som ska övervakas är särskilt utsatt för brott. Behovet måste vara dokumenterat genom exempelvis tidigare brottsanmälningar. Bild och ljudmaterial från övervakning av en plats dit allmänheten har tillträde får bevaras i maximalt två månader om inte länsstyrelsen har beslutat om en längre bevarandetid. För övervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde gäller att materialet inte får sparas längre än nödvändigt. I normalfallet innebär det inte längre tid än två månader.
Vad händer om man bryter mot kameraövervakningslagen?
Om man bryter mot bestämmelserna i kameraövervakningslagen om tillstånds-, anmälnings- och upplysningsplikt eller om material från kameraövervakning sparas för länge och alltså bryter mot bevarandebestämmelserna i kameraövervakningslagen kan man dömas till böter eller fängelse. I kameraövervakningslagen finns också skadeståndsbestämmelser.
Kameraövervakning i förebyggande syfte
Tänk på detta:
➔ Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd. Upplysning om att detta sker ska framgå på skyltar.
➔ Information om kameraövervakning ska sättas upp och innehålla uppgifter om att den sker, men också när, var och varför övervakningen sker samt vem som står bakom den. Endast i väldigt speciella situationer kan länsstyrelsen bevilja undantag från skyldigheten att upplysa om kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde.
➔ Parkeringshus undantas från kravet på tillstånd, förenklingen har gjorts mot bakgrund av behovet att skydda mot brott i sådana lokaler. Däremot ska en anmälan göras till länsstyrelsen.
➔ Så länge en webbkamera inte på något sätt kan identifiera enskilda personer är det okej att sätta upp dem för att visa hur ett fastighetsbygge fortskrider.