Cykelvänligt målet för Stockholm och Göteborg

Bättre tillgänglighet för cyklister är en förutsättning för en hållbar stadsmiljö. I Stockholm och Göteborg arbetar man utifrån olika förutsättningar men målet är detsamma: att skapa en så cykelvänlig stad som möjligt.

I Stockholm och Göteborg pågår arbetet med att utveckla cykelvägnätet och städerna följer en särskild cykelplan. Cykelplanen omfattar en rad åtgärder som exempelvis att anlägga fler cykelbanor och cykelfält, bygga cykelpendlingsstråk och att bygga fler cykelparkeringar.

I Göteborg är visionen att tredubbla antalet cyklister och i Stockholm är visionen för år 2030 att andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel ska ligga på 15 procent. I Göteborg och Stockholm sker arbetet med liknande åtgärdsplaner men utifrån olika förutsättningar.

Malin Månsson, expert inom cykeltillgänglighet på Trafikverket i Göteborg, berättar om de olika åtgärderna. Göteborg och Stockholm arbetar aktivt med sammankopplingen mellan en säker och tillgänglig stad i samband till kollektivtrafik och biltrafik.

– I Göteborg arbetar vi med cykelvägar på olika ställen där det finns förbättringsåtgärder att vidta eller där cykelvägar inte finns alls. Arbetet sker exempelvis vid områden med bilvägar och mycket trafik runt omkring. Vid dessa områden är det viktigt att cykelvägen verkställs på ett tryggt sätt i symbios med de andra vägarna. Cykelparkeringar är också viktigt. Exempelvis pågår ett arbete med att bygga en stor cykelparkering vid centralen, säger Malin Månsson.

Olika förutsättningar påverkar
Trafikkontoret i Stockholm skriver i sin cykelplan att arbetet ska skapa ett sammanhängande, välutformat och kapacitetsstarkt cykelvägnät. Vad gäller faktorer som förhindrar arbetet ser förutsättningarna annorlunda ut i de båda städerna. I Stockholm handlar det främst om hinder för tillgängligheten, anpassning av trafiksignaler längs med pendlingsstråken, hastighetsnivåer och lagändringar som främjar cykling. Att binda ihop cykelvägar vid områden där kollektivtrafiken är hög är den största utmaningen i Göteborg enligt Malin Månsson.
– En utmaning är alltid hur ytan på respektive område ska prioriteras. Även samarbetet med politiker är viktigt för hållbart resande. Politiker bidrar med förslag som vi verkställer och det är därför viktigt att upprätthålla en god kommunikation med dem. Säkerheten i kombination med kollektivtrafiken och cyklister, speciellt med spårvagnar, är en av utmaningarna. All sorts trafik ska helt enkelt gå hand i hand på ett säkert, smidigt och snabbt sätt utifrån den tillgängliga ytan för varje område.

Fastighetsägare kan bidra
Fastighetsägare ansvarar totalt sett för stora ytor i båda städerna och deras bidrag är viktigt för en cykelvänlig stad. Det är viktigt att fastighetsägare förstår nyttan med arbetet mot en stad med goda cykelmöjligheter.

– Fastighetsägare i Göteborg kan bidra genom att underhålla trottoarer och cykelbanor ordentligt. De kan även göra vägarna tryggare för cyklister exempelvis genom att ha fart-hinder vid vägar där även bilar kör. En annan trygghetsåtgärd är att ha god belysning vid sin fastighet. Det även mycket viktigt att det finns cykelparkeringar tillgängligt, säger Malin Månsson och fortsätter:
– Fastighetsägarna kan ta kontakt med ansvarigt trafikkontor och få tips för hur de ska arbeta på ett bra sätt. Om samarbetet ökar mellan trafikkontor och fastighetsägare kan vi hjälpas åt att bidra till en tillgängligare och mer aktiv cykelvänlig stad.

Projekt för förändring
I Stockholm är visionerna för det så kallade Norrmälarstrand-projektet höga. Hela 10 000 personer per dag ska kunna cykla där smidigt och säkert. Sträckan kommer vara 1 350 meter lång och 4,5 meter bred. Målet är att vägen ska ge en trafiksäker sträcka där cykel är det mest effektiva sättet att ta sig fram på.

I Göteborgs stad är en cykelparkering vid Kungsgaraget på Ekelundsgatan i centrala Göteborg i full gång. Parkeringen låter dig som cyklist parkera din cykel under bevakning för tio kronor. Målet är att öka tillgängligheten för cyklister och få cyklisterna att känna trygghet när de lämnar ifrån sig sin cykel under en längre tid.

Sammantaget arbetar både Stockholm och Göteborg för att bli mer cykelvänliga men utvecklingen tar tid och städerna har olika utmaningar framför sig. Tydligt är att fastighetsägare har en viktig roll att spela.

Text: Andreas Broman