Belysning för en säker stad

maj 11, 2016 | Artikel Estate Magazine

Bra belysning bidrar till trygga och kvalitativa levnadsmiljöer. Det är en lönsam investering för alla parter, nu och i ett framtidsperspektiv. SFK Estate Magazine förklarar nyttan för fastighetsägare.

Belysningssystem för bostadsområden är ett ständigt aktuellt ämne för fastighetsägare. Det påverkar bostadsområden såväl socialt och ekonomiskt som ekologiskt.

Människor associerar belysning med trygghet och välmående. Dålig belysning ger däremot negativa effekter. Ökad brottslighet, nedskräpning, klotter, sämre orienteringsmöjligheter och otrygghet är några av dem.

Ulf Malm, vd för den ideella föreningen Fastighetsägare i Järva, med 23 medlemmar och tillsammans 17 500 bostäder, menar att ett bra belysningssystem är en av de viktigaste faktorerna för en god levnadsmiljö.

– Ett bra belysningssystem lägger grunden för en trygg levnadsmiljö och medlemmar är ansvariga för belysningen i respektive bostadsområde och vi arbetar aktivt med att ge råd, säger Ulf Malm.

Besiktningsmän kontrollerar trygghet och säkerhet vad gäller belysningen både inomhus och utomhus. Efter att belysningen i trapphus, källare, på parkeringsplatser och så vidare undersökts ger Fastighetsägare i Järva rekommendationer om eventuella förbättringar som kan göras.

Säkrare bostadsområden med god belysning

Mörkret kan göra att det känns obehagligt att vistas utomhus under kvällstid. Kopplingen mellan belysning och en trygg och tillgänglig stad är tydlig.

– Vi har sett stora förbättringar i områden som etablerat en bättre belysning. Områden som tidigare upplevt problematik gällande inbrott, klotter, nedskräpning och dåliga orienteringsmöjligheter har alla gjort stora framsteg med en nyetablerad belysning. Det har bidragit till en renare, trevligare och säkrare miljö. Olagliga aktiviteter blir ovanligare vid dessa områden. Klottret har mer eller mindre uteblivit, nedskräpningen har minskat och de boende känner sig trygga när de vistas i området under kvällstid, säger Ulf Malm.

Det blir en kedjereaktion av positiva effekter när en bra belysning etableras och bostadsområdena blir mer attraktiva. Desto mer utvecklingen inom området går framåt desto mer attraktivt blir bostadsområdet.

– Människor tenderar helt enkelt att bete sig på ett bättre och mer humant sätt i områden där belysningssystemen är bättre. När man aktivt arbetar med belysningen arbetar man för en tryggare och bättre levnadsstandard för människorna i bostadsområdet.

LED-belysning

Med hjälp av genomtänkt LED-teknologisk belysning kan fastighetsägare bidra till trygga, miljövänliga och kostnadseffektiva bostadsområden. Fastighetsägare i Järva arbetar aktivt med etablering av LED-teknologisk belysning. Ulf Malm, vd för den ideella föreningen, delar med sig av sina erfarenheter:

• LED-teknologisk belysning är ljusare och mindre bländande vilket ökar tillgängligheten genom förbättrade orienteringsmöjligheter. Det blir lättare att se hinder och detaljer; inte minst ansiktena hos dem man möter.

• Antalet belysningspunkter, ljusstyrka och teknologi ska anpassas efter bostadsområdets demografi och infrastruktur. Anlita en expert för rådgivning så att det blir rätt från början.

• LED-belysning har en låg energianvändning och lång livslängd. Rörelse- och ljudstyrd LED-belysning kan med fördel användas på platser som besöks under kortare stunder som exempelvis trapphus, förråd, källare, vindar och parkeringsgarage.

• LED-belysning är en investering som kan ge lägre kostnader.

Mer forskning behövs

Runt om i landet byts gammaldags belysning mot miljövänligare lampor längs vägar och i städer. Dock finns både för- och nackdelar med detta.

Annika Jägerbrand är forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. På uppdrag av Energimyndigheten har VTI studerat den nya belysningens effekt på miljön och olika hållbarhetsaspekter.

– Det går att göra stora besparingar med den nya tekniken eftersom lamporna drar mindre energi, säger Annika Jägerbrand.

Men det finns också miljömässiga nackdelar med de nya LED-lamporna, till exempel miljöfarliga metaller. Därför har det tagits fram listor över vad beslutsfattare kan tänka på inför bytet av belysning.

– Det är till exempel viktigt att ha kunskap om lampornas livslängd och om materialet kan återvinnas.
Undersökningen visade också att det har gjorts ytterst lite forskning om LED-lampornas långsiktiga effekt på djur och människor.

– Ingen vet vad som händer med invånarnas sömnrytm om hela städer byter till lysdioder, vad man däremot vet är att människor påverkas av lysdiodljuset, men inte hur mycket och ifall utomhusbelysning kan påverka människors hälsa. Ljuset utomhus påverkar nattaktiva djur som insekter och fladdermöss, och ett byte till lysdioder kan öka den påverkan, säger Annika Jägerbrand.

Text: Andreas Broman